Chính sách bảo mật


Điều 1: Thu thập thông tin

Nếu bạn sử dụng dịch vụ của Ứng dụng MOFIN, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp trung thực và chính xác những thông tin sau:

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thu thập thêm thông tin về bạn từ bên thứ ba như ngân hàng, các tổ chức tín dụng và dịch vụ thanh toán, nhà cung cấp dịch vụ mạng v.v… Chúng tôi cũng có thể thu thập thêm các thông tin khác về bạn từ nhiều nguồn và bằng các phương thức khác nhằm đảm bảo xác minh đúng các thông tin mà bạn cung cấp và phục vụ bạn tốt hơn.

Điều 2: Lưu trữ và Bảo vệ thông tin

Chúng tôi lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn tại các máy chủ đặt tại Việt Nam. Chúng tôi bảo vệ những thông tin này bằng nhiều phương tiện bảo vệ vật lý (ví dụ: kiểm soát ra vào tòa nhà có chứa máy chủ), điện tử (ví dụ: tường lửa, mã hóa dữ liệu) và quy trình làm việc của đội ngũ nhân viên vận hành.

Điều 3: Sử dụng thông tin

Mục tiêu cao nhất của chúng tôi là cung cấp một dịch vụ an toàn, tiện lợi, hiệu quả và liên tục cải tiến. Vì vậy chúng tôi sẽ dùng thông tin cá nhân của bạn để:

Điều 4: Chia sẻ thông tin với nhà đầu tư

Để thực hiện giao dịch trên Ứng dụng MOFIN, chúng tôi phải chia sẻ một số thông tin cá nhân của bạn với những cá nhân hoặc tổ chức sẽ xem xét giải ngân cho bạn, bao gồm: thông tin liên lạc, thông tin tài khoản ngân hàng đăng ký, số giao dịch thành công trong quá khứ, tình trạng xác minh tài khoản…Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin tài chính của bạn cho bất kỳ ai trừ khi có sự đồng ý của chính bạn hoặc khi chúng tôi buộc phải tuân thủ theo các quy định pháp luật hoặc khi có yêu cầu từ cơ quan công quyền có thẩm quyền.

Điều 5: Chia sẻ thông tin với bên thứ ba

Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc nhận thông tin cá nhân của bạn với/từ:

Ngoài những phạm vi được mô tả nói trên, Ứng dụng MOFIN sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào khác!